Home
Reglement
Deelnemende teams 2018

 REGLEMENT WESTERHOVENSE KWIS 2018

Algemeen:

 • De Westerhovense Kwis is een spel waarbij in teamverband diverse vragen beantwoord moeten worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De Westerhovense Kwis is géén pub-kwis!
 • De Westerhovense Kwis is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie is in handen van de vereniging: “Westerhovense Kwis” en bestaat uit: Joost van Beek, Miriam Bolte, Frank Claas, Peter Claes, Peet Kaptheijns, Fer van Maasakkers, Henk Neutkens, Brigitte van de Pas en Peter Verhoeven. Hierna te noemen: “de organisatie”.
 • Dit reglement (editie 2018/003) is van toepassing op alle deelnemers.
 • Deelnemen aan de Westerhovense Kwis is geheel op eigen risico.
  De organisatie heeft het recht een teamnaam af te keuren.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie 
  gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Meedoen aan de Westerhovense kwis houdt voor alle deelnemers automatisch in dat men zich aan het reglement conformeert en daar naar handelt.
 • De team-captain is er verantwoordelijk voor dat dit regelement in zijn/haar team bekend is.

Teams:

 • Het aantal deelnemers per team is onbeperkt, Het advies van de organisatie is, (gelet op het aantal vragen) dat een team uit circa 10 à 15 personen bestaat, dit in diverse leeftijds categorieën.
 • Elk team wordt vertegenwoordigd door maximaal twee teamcaptains die minimaal 18 jaar oud zijn. De teamcaptain moet woonachtig zijn in Westerhoven. Andere teamleden hoeven niet persé woonachtig in Westerhoven te zijn.
 • De organisatie voert de communicatie met een team alleen via de teamcaptain en zoveel als mogelijk per email.
 • Op zaterdag 15 september kan het “hoofdkwartier” van een team zich overal in Westerhoven bevinden. Deze locatie wordt door het team zelf bepaald.
 • De teamcaptain dient aan de organisatie vóór 1 september te melden op welke locatie (adres en huisnummer) zijn team de kwis speelt. Blijft de teamcaptain hierin in verzuim, dan ontvangt het team 20 strafpunten.
 • De teamcaptain (of plaatsvervanger) is verplicht aanwezig te zijn bij de bespreking met alle teamcaptains op 4 september, 20:00 uur in De Buitengaander.

Inschrijven:

 • Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het daartoe bestemde inschrijfformulier volledig ingevuld tijdens de inschrijvingstermijn in te leveren en gelijktijdig het inschrijfgeld te voldoen via het aangegeven bankrekeningnummer.
 • De kosten voor het inschrijven bedragen € 15,00.
 • Er kunnen maximaal 32 teams deelnemen aan de Westerhovense Kwis.
 • Een team is gerechtigd tot deelname indien de teamcaptain een schriftelijke bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.
 • Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september 2018, 20:00 uur.
 • Een inschrijving wordt pas behandeld nadat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening.

Deelname:

 • De organisatie stelt een full colour, losbladig kwisboek op waarin alle vragen en 
  opdrachten voor de Westerhovense Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan op zaterdag 15 september één exemplaar.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag evenals voor de geheime opdrachtkrijgt het team punten. Doel van de Westerhovense Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de kwis uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.
 • De Westerhovense Kwis vindt plaats op zaterdag 15 september.
 • Het ophalen van het kwisboek door de teamcaptain kan op 15 september vanaf 19:15 uur tot uiterlijk 19:45 uur in café “de Kroon”. Teleteksttijd is hierin leidend.
 • Om uiterlijk 23:30 uur dient het kwisboek in de juiste pagina volgorde en met eventuele opdrachten in de originele tas ingeleverd te zijn bij het kwisteam in café: “Het Wapen van Westerhoven”. Teleteksttijd is hierin leidend. Ook de digitale opdrachten dienen om uiterlijk 23:30 uur (op de vereiste manier verstuurd) in het bezit van de organisatie te zijn.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboek te worden ingevuld met een blauwe of zwarte pen, in de daartoe bestemde grijze vlakken en moeten duidelijk leesbaar zijn. De leesbaarheid is ter beoordeling van de organisatie.
 • Voor diverse vragen en of opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten.
 • Alle “de hort op” opdrachten bevinden zich binnen de bebouwde kom. Dit met uitzondering van eventuele opdrachten met andere deelnemende teams.
 • Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht dat zij zich houden aan de geldende verkeersregels, verplicht een lichtgevend hesje te dragen en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van regels kan tot strafpunten of diskwalificatie leiden, dit door de organisatie te bepalen.
 • Sabotage in welke vorm dan ook wordt op oordeel van de organisatie bestraft met diskwalificatie van het team dat verantwoordelijk is voor de sabotage.
 • Protest of beroep op diskwalificatie van een team(s) is onmogelijk.
 • Alle middelen die het team kan verzinnen om aan de antwoorden te komen zijn toegestaan.

Puntentoekenning, uitslag en prijzen:

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie beoordeeld en voor de goede antwoorden en juist uitgevoerde opdrachten worden punten toegekend.
 • Indien het kwisboek en toebehoren niet op de juiste manier worden ingeleverd (pagina’s op juiste volgorde, voorzien van teamnummer en alles in de daartoe bestemde tas), krijgt het team 100 strafpunten.
 • Teams die op 16 september na 00:00 uur hun kwisboek niet hebben ingeleverd zijn uitgesloten voor het klassement.
 • Teams die op 15 september hun Kwisboek tussen 23:30 uur en 00:00 uur inleveren ontvangen per te laat ingeleverde minuut 30 strafpunten.
 • Een niet of slecht leesbaar antwoord of niet (volledig) uitgevoerde opdracht betekent dat er voor die vraag géén punten worden toegekend.
 • De bekendmaking van de juiste antwoorden, de uitslag evenals de uitreiking van de prijzen zullen plaatsvinden tijdens de feestavond van de Westerhovense Kwis op vrijdag 21 september in de Buitengaander.
 • De uitslag van Westerhovense Kwis is bindend en staat niet ter discussie. Protest tegen de uitslag is onmogelijk.
 • De hoogst scorende eerste drie teams, krijgen een prijs.

Tot slot:

 • Speeladressen van de andere groepen kunt u vinden in het kwisboek bij het overzicht: “Speeladressen groepen Westerhovense Kwis 2018.”
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan neemt de organisatie een bindende beslissing waarop geen protest of verhaal mogelijk is.
 • Inschrijven voor de Westerhovense Kwis betekent dat men akkoord is met dit reglement.
 • Deelname aan de Westerhovense Kwis houdt in dat de deelnemer instemt dat foto-, film- en geluidsmateriaal materiaal van personen, activiteiten, etc. ongevraagd gepubliceerd kunnen worden via (sociale) media kanalen.
 • Deelnemers aan de Westerhovense Kwis vrijwaren de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer of een derde mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de Westerhovense Kwis.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte organisatie kosten onmogelijk.
 • Bij gebleken succes is het de bedoeling de Westerhovense kwis periodiek te houden.

Aanleveren foto/filmmateriaal moet gebeuren volgens onderstaande instructie. Voor materiaal wat niet op deze wijze is aangeleverd worden geen punten toegekend.
Instructie:
Lever foto’s en filmpjes aan via een whatsappgroep. Maak deze aan met als naam "jullie groepsnaam en nummer" waarin de telefoonnummers van de organisatie (06-212 855 24 en 06-51629620) en maximaal 3 teamgenoten zitten. Al het materiaal moet via deze ene groep worden aangeleverd.
Houd de camera altijd in liggende stand en vermeld bij het uploaden het nummer en categorie van de vraag.

Indien er om een dringende reden contact met de organisatie moet zijn, dan kunt u bellen met: Joost van Beek: 06 - 212 855 24 of met Peter Claes: 06 - 51 629 620.

Alle teamleden en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom op vrijdag 21 september vanaf 20:00 uur in De Buitengaander bij de bekendmaking van de juiste antwoorden, de uitslag van de kwis en de feestavond.

Niet het winnen is belangrijk, maar de gezelligheid en het meedoen:
hoewel eeuwige roem niet te versmaden valt.